Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę?

Komunikat TASS - 13 czerwca 1941

Na podstawie książki: BIAŁE PLAMY, ZSRR-NIEMCY 1939-1941

AMBASADOR SCHULENBURG DO MSZ NIEMIEC
Telegram
Moskwa, 14 czerwca 1941 - 1.30 Otrzymany 14 czerwca 1941 - 8.00
Nr 1368 z dn. 13 czerwca 1941 r.
Komisarz ludowy Mołotow przed chwilą wręczył mi następujący tekst komunikatu TASS, który dziś wieczorem będzie nadany w radiu i opublikowany jutro w gazetach:

„Jeszcze przed przyjazdem ambasadora angielskiego w ZSRR p. Crippsa do Londynu, szczególnie zaś po jego przybyciu, w prasie angielskiej i w ogóle zagranicznej zaczęto rozdmuchiwać pogłoski o „bliskiej wojnie między ZSRR a Niemcami". Według tych pogłosek:
1. Niemcy rzekomo wysunęły wobec ZSRR roszczenia natury
terytorialnej i ekonomicznej i obecnie toczą się rokowania
między Niemcami a ZSRR w sprawie zawarcia nowego ściślejszego porozumienia między nimi;
2. ZSRR jakoby odrzucił te roszczenia, w związku z tym Niemcy zaczęły koncentrować swe wojska przy granicy ZSRR w celu napadu;
3. Związek Radziecki z kolei zaczął niby usilnie się przygotowywać do wojny z Niemcami i skupiać swe wojska przy granicy tych ostatnich.
Pomimo oczywistej bezsensowności tych pogłosek koła odpowiedzialne w Moskwie uważały za konieczne wobec uporczywego rozdmuchiwania tych pogłosek upoważnić TASS do zakomunikowania, że pogłoski te są nieudolnie skleconą propagandą wrogich sił wobec ZSRR i Niemiec zainteresowanych w dalszym rozprzestrzenieniu i rozpętaniu wojny.
TASS oświadcza, że:
1. Niemcy nie wystąpiły wobec ZSRR z żadnym roszczeniem i nie proponują jakiegoś nowego, ściślejszego porozumienia, zatem nie mogło być rozmów na ten temat;
2. według danych ZSRR Niemcy także konsekwentnie przestrzegają warunków paktu radziecko-niemieckiego o nieagresji, tak samo jak Związek Radziecki; wobec tego - zdaniem kół radzieckich - pogłoski o zamiarze Niemiec zerwania paktu i dokonania napadu na ZSRR pozbawione są wszelkich podstaw, odbywające się zas ostatnio przerzucanie wojsk niemieckich, które zwolniły się po operacjach na Bałkanach, do wschodnich i północno-wschodnich regionów Niemiec
związane jest, należy przypuszczać, z innymi motywami, które
nie mają nic wspólnego ze stosunkami radziecko-niemieckimi;
3. ZSRR - jak wynika to z jego polityki pokojowej - przestrzegał i zamierza przestrzegać warunków paktu radziecko-niemieckiego o nieagresji, wobec tego pogłoski o tym, że
ZSRR przygotowuje się do wojny z Niemcami, są kłamliwe i prowokacyjne;
4. przeprowadzane obecnie letnie ćwiczenia rezerwistów
Armii Czerwonej i przewidziane manewry mają na celu wyłącznie szkolenie rezerwistów oraz sprawdzenie pracy aparatu kolejowego, przeprowadzane jak wiadomo co roku, wobec tego
przedstawianie tych przedsięwzięć Armii Czerwonej jako wrogich Niemcom jest niedorzecznością,".

Schulenburg