Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę?

NIEMIECKO-RADZIECKI UKŁAD O PRZYJAŹNI

Prawda, 29 września 1939 r.

NIEMIECKO-RADZIECKI UKŁAD O PRZYJAŹNI I GRANICY MIĘDZY ZSRR I NIEMCAMI


Rząd ZSRR i Rząd Niemiecki po upadku byłego Państwa Polskiego
uznają wyłącznie za swoje zadanie przywrócenie pokoju i ładu na tym
terytorium i zapewnienie żyjącym tam narodom pokojowego
współistnienia, odpowiadającego ich osobliwościom narodowym.
W tym celu osiągnęły one następujące porozumienie:

Artykuł I

Rząd ZSRR i Rząd Niemiecki ustalają jako granicę między obopólnymi interesami państwowymi na terytorium byłego Państwa Polskiego linię, która jest zaznaczona na załączonej do tego mapie i zostanie opisana bardziej szczegółowo w protokole dodatkowym.

Artykuł ll

Obydwie Strony uznają ustaloną, w artykule I granicę obopólnych interesów państwowych za ostateczną, i wykluczającą wszelką ingerencję trzecich mocarstw do tej decyzji.

Artykuł III

Niezbędnej przebudowy państwowej na terytorium na zachód od wymienionej w artykule linii dokonuje Rząd Niemiecki, na terytorium na wschód od tej linii — Rząd ZSRR.

Artykuł IV

Rząd ZSRR i Rząd Niemiecki uznają wyżej wymienioną przebudowę za niezawodny fundament dalszego rozwijania przyjacielskich stosunków między swoimi narodami.

Artykuł V

Układ ten podlega ratyfikacji. Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powinna nastąpić jak najprędzej w Berlinie.
Układ staje się prawomocny od chwili jego podpisania.
Sporządzono w dwóch oryginałach, w językach niemieckim i rosyjskim.


Moskwa, 28 września 1939 roku.


Z upoważnienia Rządu ZSRR W. Mołotow

W imieniu Rządu Niemiec J . Ribbentrop


Poprzednia strona: Narada dowództwa ACz - grudzień 1940
Następna strona: NKWD