Strona poświęcona Teorii Suworowa. Czy w 1941 roku Zwiazek Radziecki szykował się do ataku na III Rzeszę?

Przemówienie Stalina, 19 sierpnia 1939

Tekst przemówienia Józefa Stalina na posiedzeniu Biura Politycznego
KC WKP(b) 19 sierpnia 1939 roku

Kwestia pokoju albo wojny wchodzi w krytyczną dla nas fazę. Jeżeli
zawrzemy układ o wzajemnej pomocy z Francją i Wielką Brytanią,
Niemcy zrezygnują z Polski i zaczną szukać modus vivendi z państwami
zachodnimi. Wojnie się zapobiegnie, ale w przyszłości wydarzenia
mogą przyjąć obrót niebezpieczny dla ZSRR. Jeżeli przyjmiemy propozycję
Niemiec i zawrzemy z nimi paki o nieagresji. Niemcy, oczywiście,
napadną na Polskę, a wtedy przystąpienie do tej wojny Francji i Anglii
będzie nieuniknione. Europę Zachodnią ogarną poważne niepokoje
i zamieszki. W tych warunkach będziemy mieli duże szanse pozostania
na uboczu konfliktu i przystąpienia do wojny w dogodnym dla nas
momencie.


Doświadczenie ostatnich dwudziestu lat wskazuje, że w okresie
pokoju niemożliwy jest w Europie ruch komunistyczny na tyle silny.
by partia bolszewicka mogła zagarnąć władzę. Dyktatura tej partii jest
możliwa jedynie jako rezultat wielkiej wojny. Dokonamy własnego
wyboru; jest to jasne. Powinniśmy przyjąć propozycję Niemiec
i uprzejmie odesłać do domu misję francuską, Pierwszą korzyścią,
jaką odniesiemy, będzie zniszczenie Polski aż po przedpola Warszawy,
włącznie z ukraińską Galicją.


Niemcy pozostawiają nam całkowitą swobodę działania w krajach
bałtyckich i nie sprzeciwiają się powrotowi w granice Związku Radzieckiego
Besarabii. Gotowe są odstąpić nam jako strefę wpływów
Rumunię, Bułgarię i Węgry. Otwarty pozostaje problem Jugosławii...
Jednocześnie jednak powinniśmy przewidzieć następstwa, wynikające
zarówno z ewentualnej klęski Niemiec, jak i z ich ewentualnego zwycięstwa.
W wypadku klęski nieuchronnie nastąpi sowietyzacja Niemiec
i zostanie utworzony rząd komunistyczny. Nie wolno nam zapominać,
że zsowietyzowane Niemcy znajdą się w wielkim niebezpieczeństwie,
jeśii owa sowietyzacja będzie następstwem klęski Niemiec
w krótkotrwałej wojnie. Anglia i Francja będą jeszcze wystarczająco
silne, by opanować Berlin i unicestwić zsowietyzowane Niemcy. A my
nie będziemy w stanie przyjść z pomocą naszym bolszewickim towarzyszom
w Niemczech.

Tak więc, nasze zadanie polega na tym, by Niemcy były w stanie
prowadzić wojnę jak najdłużej, po to, by Anglia i Francja, zmęczone
i wyniszczone, nie mogły pokonać zsowietyzowanych Niemiec. ZSRR.
zachowując stanowisko neutralne i oczekując na sprzyjający moment,
będzie udzielać pomocy obecnym Niemcom, zaopatrując je
w surowce i produkty. Rozumie się jednak samo przez się, że nasza
pomoc nie powinna przekraczać określonych rozmiarów, mogłaby to
bowiem zachwiać naszą ekonomiką i osłabić potęgę naszej armii.
Jednocześnie musimy prowadzić aktywną propagandę komunistyczną,
zwłaszcza w bloku angielsko-francuskim, a przede wszystkim
we Francji. Powinniśmy być przygotowani na to, że w tym kraju
w okresie wojny partia będzie zmuszona odstąpić od działalności legalnej
i zejść do podziemia. Wiemy, że ta robota będzie wymagać wielu
ofiar, ale nasi francuscy towarzysze nie będą się wahać, ich zadaniem
powinna być przede wszystkim demoralizacja i rozkład armii oraz
policji. Jeśli le wstępne zadania zostaną wykonane należycie, bezpieczeństwo
radzieckich Niemiec będzie zapewnione, a to z kolei ułatwi
sowietyzację Francji.

Aby te plany mogły zostać zrealizowane, konieczne jest by wojna
trwala jak najdłużej, i właśnie na to powinny być skierowane
wszystkie siły, którymi dysponujemy w Europie Zachodniej i na Bałkanach.
Rozpatrzmy teraz drugą ewentualność, to jest zwycięstwo Niemiec.
Niektórzy są zdania, że taka możliwość stanowi dla nas poważne
zagrożenie. Jest w tej opinii jakaś cząstka prawdy, ale byłoby błędem
sądzić, że owo zagrożenie będzie tak bliskie i tak wielkie, jak niektórzy
je sobie wyobrażają. Jeżeli Niemcy odniosą zwycięstwo, wyjdą z wojny
zbył wyniszczone, by rozpocząć konflikt zbrojny z ZSRR. w każdym
razie w ciągu najbliższych dziesięciu lat.

Główną troską Niemiec będzie pilna obserwacja pokonanych Anglii
i Francji, aby zapobiec ich odrodzeniu. Z drugiej strony, zwycięskie
Niemcy wejdą w posiadanie olbrzymich terytoriów i przez wiele dziesięcioleci
będą zajęte ich eksploatacją i zaprowadzaniem tam niemieckich
porządków. Jest rzeczą oczywistą, że Niemcy będą zbyt zajęte
gdzie indziej, aby się zwrócić przeciwko nam.
Jeszcze jedno będzie działać na rzecz naszego bezpieczeństwa.
W pokonanej Francji Komunistyczna Partia Francji zawsze będzie
bardzo silna. Rewolucja komunistyczna nadejdzie nieuchronnie, a my
będziemy mogli wykorzystać tę okoliczność, by przyjść z pomocą
Francji i uczynić ją naszym sojusznikiem. Później wszystkie narody,
które trafią pod pieczę zwycięskich Niemiec, również staną się naszymi
sojusznikami. Otworzą się przed nami rozległe perspektywy
szerzenia Rewolucji Światowej.

Towarzysze! W interesie ZSRR - Ojczyzny Mas Pracujących, jest, by
wojna wybuchła pomiędzy Rzeszą i kapitalistycznym blokiem angielsko-
francuskim. Należy zrobić wszystko, żeby ta wojna ciągnęła się
jak najdłużej, po to, by obie strony nawzajem się wyniszczyły
. Właśnie
dlatego powinniśmy się zgodzić "a zawarcie zaproponowanego przez
Niemcy paktu, i pracować nad tym. by ta wojna, gdy już zostanie
wypowiedziana, trwała jak tylko można najdłużej. Trzeba będzie
wzmóc działalność propagandową w krajach walczących, po to. byśmy
byli gotowi w momencie, gdy wojna się skończy...

Tekst odnaleziony przez T. Buszujewą w zasobach tajnych zbiorów
zdobycznych byłego Archtwum Zlrioróuy Specjalnych ZSRR - Rosyjskie
Centrum Gromadzenia Dokumentacji t Badań Historii Najnowszej
IRCChJDM): zespół 7, rejestr 1, teka 1223.

Cytowanie za "Ostatnia Republika", Wiktor Suworow

Zobacz także:  Posiedzenie Biura Politycznego
KC WKP(b) 19 sierpnia 1939 r.


Poprzednia strona: Dokumenty
Następna strona: Zajęcie Warszawy -Gratulacje